WAR TIME
Thứ 5 - CN
Đang cập nhật . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
LIVE CHAT
Ngày làm việc : 24/7
Giờ làm việc : 9h-22h

Thư viện chức quan trong game

Type : Create account id    

[ Sắc Phong Chức Quan ]

Lv Chức Công Tiền Hàm Năng lực Kháng
1 Ng.Quân
(nghĩa quân)
- 0 - - -
5 Thị Thuộc 0 500 Cửu phẩm Kỹ lực +18 Hỏa + 1%
5 Tiến Sĩ 0 500 Cửu phẩm Trí lực +2 Thủy + 1%
5 Dân Bảo 0 500 Cửu phẩm Phản ứng +2 Tiên + 1%
5 Lí Khôi 0 500 Cửu phẩm Tinh thần +1
Thể +1
Yêu + 1%
5 Ngũ.Tr
(ngũ trường)
0 500 Cửu phẩm Vũ lực +1
Thể +1
Trảm + 1
5 Thập.Tr
(thập trường)
0 500 Cửu phẩm Vũ lực +1
Phản ứng +1
Thích + 1
5 Đôn.Tr
(đôn trường)
0 500 Cửu phẩm Thể lục +24 Toái + 1
5 Đô Bá 0 500 Cửu phẩm Vũ lực +2 Xạ +1 %
10 V.Duyện
(văn duyện)
1 1.000 Cửu phẩm Kỹ lực +36 Hỏa + 1%
10 Đô Bưu 1 1.000 Cửu phẩm Trí lực +2
Tinh thần +2
Thủy + 1%
10 Thư Tá 1 1.000 Cửu phẩm Thinh thần +2
Thể +2
Tiên + 1%
10 Lệnh Sử 1 1.000 Cửu phẩm Trí lực +4 Yêu + 1%
10 Vệ Sĩ Lệnh 1 1.000 Cửu phẩm Lực phòng ngự +1 Trảm + 1
10 Kị Đô Úy 1 1.000 Cửu phẩm Vũ lực +2
Thể +2
Thích + 1
10 BNTướng
(bách nhân tướng)
1 1.000 Cửu phẩm Vũ lực +4 Toái + 1
10 Bộ K.Đốc
(bộ khúc đôc)
1 1.000 Cửu phẩm Thể lực +48 Xạ +1 %
15 Đô Quan 10 2.000 Cửu phẩm Kỹ lực +54 Hỏa + 1% - Tiên + 1%
15 Biệt Giá 10 2.000 Cửu phẩm Tinh thần +2
Thể +4
Thủy + 1% - Yêu + 1%
15 Bộ Tào 10 2.000 Cửu phẩm Trí lực +6 Thủy + 1% - Tiên + 1%
15 Trị Trung 10 2.000 Cửu phẩm Trí lực +4
Phản ứng +2
Hỏa + 1% - Yêu + 1%
15 Tư Kim 10 2.000 Cửu phẩm Thể +1
Thống ngự +5
Trảm + 1% - Thích + 1%
15 TN. Đô Úy
(trung nghĩa đô úy)
10 2..000 Cửu phẩm Vũ lực +4
Thể +2
Thích + 1% - Toái + 1%
15 Hãm Trận 10 2.000 Cửu phẩm Thể lực +36
Tỉ lệ đánh bất ngờ +1
Toái + 1% - Xạ + 1%
15 Điển Khải 10 2.000 Cửu phẩm Vũ lực +6 Trảm + 1% - Xạ + 1%
20 Thi Giảng 50 10.000 Bát phẩm Kỹ lực +72 Hỏa + 1% - Tiên + 1%
20 Nghị Lang 50 10.000 Bát phẩm Trí lực +6
Thể +2
Thủy + 1% - Yêu + 1%
20 Tư Trưởng 50 10.000 Bát phẩm Tinh thần +3
Thống ngự +5
Thủy + 1% - Tiên + 1%
20 Tiết Độ 50 10.000 Bát phẩm Trí lực +4
Tinh thần +4
Hỏa + 1% - Yêu + 1%
20 Tường Thủy 50 10.000 Bát phẩm Vũ lực +4
Thể +2
Phản ứng +2
Trảm + 1% - Thích + 1%
20 Bộ Binh 50 10.000 Bát phẩm Thể lực +96 Thích + 1% - Toái + 1%
20 Đôn Kỵ 50 10.000 Bát phẩm Vũ lực +4
Thể +4
Toái + 1% - Xạ + 1%
20 Việt Kỵ 50 10.000 Bát phẩm Vũ lực +6
Phản ứng +2
Trảm + 1% - Xạ + 1%
25 Trị Thư 200 40.000 Bát phẩm Thể lực +60
Kỹ lực +45
Hỏa + 2% - Tiên + 1%
25 Đốc Quân 200 40.000 Bát phẩm Trí lực +6
Thể +4
Thủy + 2% - Yêu + 1%
25 Sử Bộ 200 40.000 Bát phẩm Trí lực  +10 Thủy + 1% - Tiên + 2%
25 Khố Bộ 200 40.000 Bát phẩm Trí lực +4
Tinh thần +6
Hỏa + 1% - Yêu + 2%
25 Quân Nghị 200 40.000 Bát phẩm Thống ngự +10 Trảm + 2% - Thích + 1%
25 Nho Lâm 200 40.000 Bát phẩm Vũ lực +6
Thể +4
Thích + 2% - Toái + 1%
25 Ti Lệ 200 40.000 Bát phẩm Thể lực +24
Lực phòng ngự +2
Toái + 2% - Xạ + 1%
25 Tán Quân 200 40.000 Bát phẩm Vũ lực +8
Phản ứng +2
Trảm + 1% - Xạ + 2%
30 Trung Thư 400 80.000 Bát phẩm Trí lực +2
Thống ngự +10
Hỏa + 2% - Tiên + 1%
30 Mật Thư 8 400 80.000 Bát phẩm Kỹ lực +90
Thể +2
Thủy + 2% - Yêu + 1%
30 Hữu Thừa 400 80.000 Bát phẩm Trí lực +10
Tinh thần +2
Thuy + 1% - Tiên + 2%
30 Tả Thừa 400 80.000 Bát phẩm Trí lực +2
Tinh thần +10
Hỏa + 1% - Yêu + 2%
30 Tả Trung 400 80.000 Bát phẩm Vũ lực +12 Trảm + 2% - Thích + 1%
30 Hữu Trung 400 80.000 Bát phẩm Thể +2
Phản ứng +10
Thích + 2% - Toái + 1%
30 Nam Trung 400 80.000 Bát phẩm Vũ lực +4
Thể +8
Toái + 2% - Xạ + 1%
30 Bắc Trung 400 80.000 Bát phẩm Phản ứng +12 Trảm + 1% - Xạ + 2%
35 Trung Tán 600 120.000 Thất phẩm Trí lực +6
Thể +6
Hỏa + 2% - Tiên + 2%
35 Gián Nghị 600 120.000 Thất phẩm Kỹ lực +90
Thể +4
Thủy + 2% - Yêu + 2%
35 Công Tào 600 120.000 Thất phẩm Trí lực +12
Tinh thần +2
Thủy + 2% - Tiên + 2%
35 Chủ Hộ 600 120.000 Thất phẩm Tinh thần +4
Thể +10
Hỏa + 2% - Yêu + 2%
35 Tì Tướng 600 120.000 Thất phẩm Vũ lưc +10
Phản ứng +4
Trảm + 2% - Thích + 2%
35 T.Tướng 600 120.000 Thất phẩm Thể +2
Lực phòng ngự +3
Thích + 2% - Toái + 2%
35 Nha Môn 600 120.000 Thất phẩm Vũ lực +12
Thể +2
Toái + 2% - Xạ + 2%
35 CX.Tướng
(chiết xung tướng)
600 120.000 Thất phẩm Thể +4
Thống ngự +10
Trảm + 2% - Xạ + 2%
40 Trung Thư 800 160.000 Thất phẩm Trí lực +12
Tinh thần +4
Hỏa + 2% - Tiên + 2%
40 Mật Thư 7 800 160.000 Thất phẩm Thể lực +96
Trí lực +8
Thủy + 2% - Yêu + 2%
40 Hoàng Môn 800 160.000 Thất phẩm Trí lực +2
Tinh thần +14
Thủy + 2% - Tiên + 2%
40 Trường Sử 800 160.000 Thất phẩm Thể lực +12
Thống ngự +15
Hỏa + 2% - Yêu + 2%
40 Ưng Dương 800 160.000 Thất phẩm Vũ lực +8
Phản ứng +8
Trảm + 2% - Thích + 2%
40 Hổ Dực 800 160.000 Thất phẩm Thể +16 Thích + 2% - Toái + 2%
40 Hổ Liệt 800 160.000 Thất phẩm Vũ lực +6
Thể +4
Tỉ lệ đánh bất ngờ +2
Toái + 2% - Xạ + 2%
40 Hổ Uy 800 160.000 Thất phẩm Vũ lực +14
Thể +2
Trảm + 2% - Xạ + 2%
45 Phù Tiết 1000 200.000 Thất phẩm Tinh thần +18 Hỏa + 3% - Tiên + 2%
45 Xa Phủ 1000 200.000 Thất phẩm Thể lực +168
Trí lực +4
Thủy + 3% - Yêu + 2%
45 Điền Mục 1000 200.000 Thất phẩm Trí lực +8
Tinh thần +8
Thủy + 2% - Tiên + 3%
45 Hòang Môn
(hoàng môn lệnh)
1000 200.000 Thất phẩm Trí lực +16
Tinh thần +2
Hỏa + 2% - Yêu + 3%
45 Tướng Đức 1000 200.000 Thất phẩm Vũ lực +2
Thể +1
Thống ngự +15
Trảm + 3% - Thích + 2%
45 T.Nghĩa
(tướng nghĩa)
1000 200.000 Thất phẩm Vũ lực +2
Lực phòng ngự +4
Thích + 3% - Toái + 2%
45 T.Văn
(tướng văn)
1000 200.000 Thất phẩm Vũ lực +4
Thể +14
Toái + 3% - Xạ + 2%
45 T.Võ
(tướng võ)
1000 200.000 Thất phẩm Vũ lực +16
Thể +2
Trảm + 2% - Xạ + 3%
50 Úy Bình 1200 240.000 Lục phẩm Tinh thần +20 Hỏa + 3% - Tiên + 2%
50 Úy Giám 1200 240.000 Lục phẩm Thể lực +24
Trí lực +18
Thủy + 3% - Yêu + 2%
50 Úy Chính 1200 240.000 Lục phẩm Trí lực +10
Tinh thần +10
Thủy + 2% - Tiên + 3%
50 Lâm Giám 1200 240.000 Lục phẩm Tinh thần +2
Thể +3
Thống ngự +15
Hỏa + 2% - Yêu + 3%
50 Chấn Võ 1200 240.000 Lục phẩm Vũ lực +18
Phản ứng +2
Trảm + 3% - Thích + 2%
50 Chấn Uy 1200 240.000 Lục phẩm Thể +20 Thích + 3% - Toái + 2%
50 Dương Võ 1200 240.000 Lục phẩm Thể lực +96
Vũ lực +12
Toái + 3% - Xạ + 2%
50 Dương Uy 1200 240.000 Lục phẩm Vũ lực +4
Phản ứng +16
Trảm + 2% - Xạ + 3%
55 Tả Đô Hộ 1400 280.000 Lục phẩm Thể lực +36
Trí lực +20
Hỏa + 3% - Tiên + 3%
55 Hữu Đô Hộ 1400 280.000 Lục phẩm Thể lực +12
Tinh thần +22
Thủy + 3% - Yêu + 3%
55 Lãnh Quân 1400 280.000 Lục phẩm Trí lực +12
Tinh thần +10
Thể +1
Thủy + 3% - Tiên + 3%
55 Hộ Quân 1400 280.000 Lục phẩm Thể lực +228
Tinh thần +4
Hỏa + 3% - Yêu + 3%
55 Phấn Võ 1400 280.000 Lục phẩm Vũ lực +20
Thể +2
Phản ứng +1
Trảm + 3% - Thích + 3%
55 Phấn Uy 1400 280.000 Lục phẩm Thể +22
Phản ứng +1
Thích + 3% - Toái + 3%
55 Kiến Võ 1400 280.000 Lục phẩm Thể +6
Phản ứng +2
Thống ngự +15
Toái + 3% - Xạ + 3%
55 Kiến Uy 1400 280.000 Lục phẩm Thể lực +132
Vũ lực +12
Trảm + 3% - Xạ + 3%
60 Tham Quân 1800 360.000 Lục phẩm Trí lực +2
Thể +4
Thống ngự +20
Hỏa + 3% - Tiên + 3%
60 Tán Kỵ 1800 360.000 Lục phẩm Thể lực +48
Trí lực +22
Thủy + 3% - Yêu + 3%
60 Thứ Tử 1800 360.000 Lục phẩm Trí lực +12
Tinh thần +14
Thủy + 3% - Tiên + 3%
60 Trung Thị 1800 360.000 Lục phẩm Trí lực +2
Tinh thần +24
Hỏa + 3% - Yêu + 3%
60 Tiền Quân
(tướng tiền quân)
1800 360.000 Lục phẩm Phản ứng +20
Tỉ lệ đánh bất ngờ +2
Trảm + 3% - Thích + 3%
60 Phá Rợ 1800 360.000 Lục phẩm Thể +4
Phản ứng +2
Lực phòng ngự +5
Thích + 3% - Toái + 3%
60 Tướng TT
(tướng trung thành)
1800 360.000 Lục phẩm Vũ lực +22
Thể +2
Phản ứng +2
Toái + 3% - Xạ + 3%
60 Phá Tù 1800 360.000 Lục phẩm Thể lực +168
Vũ lực +12
Trảm + 3% - Xạ + 3%
65 Hiểu Sự 2200 440.000 Ngũ phẩm Thể lực +36
Tinh thần +26
Hỏa + 4% - Tiên + 3%
65 Mật Thư 5 2200 440.000 Ngũ phẩm Trí lực +28
Tinh thần +1
Thủy + 4% - Yêu + 3%
65 Đô Thủy 2200 440.000 Ngũ phẩm Thể lực +120
Trí lực +16
Tinh thần +3
Thủy + 3% - Tiên + 4%
65 Thủy Đô Úy 2200 440.000 Ngũ phẩm Trí lực +20
Tinh thần +8
Thể +1
Hỏa + 3% - Yêu + 4%
65 Điển Di 2200 440.000 Ngũ phẩm Thể lực +240
Vũ lực +2
Phản ứng +7
Trảm + 4% - Thích + %3
65 Phạt Tặc 2200 440.000 Ngũ phẩm Vũ lực +24
Thể +4
Phản ứng +1
Thích + 4% - Toái + 3%
65 Dẹp Cướp 2200 440.000 Ngũ phẩm Vũ lực +6
Thể +20
Toái + 4% - Xạ + 3%
65 Phạt Tù 2200 440.000 Ngũ phẩm Thể +6
Phản ứng +3
Thống ngự +20
Trảm + 3% - Xạ + 4%
70 Điện Giám 2800 520.000 Ngũ phẩm Tinh thần +6
Thể +6
Thống ngự +20
Hỏa + 4% - Tiên + 3%
70 Cấp Sự 2800 520.000 Ngũ phẩm Thể lực +96
Tinh thần +24
Thủy + 4% - Yêu + 3%
70 Bộc Xạ 2800 520.000 Ngũ phẩm Trí lực +26
Tinh thần +4
Phản ứng +2
Thủy + 3% - Tiên + 4%
70 Ngự Sử 2800 520.000 Ngũ phẩm Trí lục +4
Tinh thần +28
Hỏa + 3% - Yêu + 4%
70 Hoành Dã 2800 520.000 Ngũ phẩm Thể lực +240
Vũ lực +6
Phan ứng +6
Trảm + 4% - Thích + 3%
70 Tướng HG
(tướng hoàng giang)
2800 520.000 Ngũ phẩm Vũ lực +4
Thể +8
Phản ứng +20
Thích + 4% - Toái + 3%
70 Tuyên Uy 2800 520.000 Ngũ phẩm Thể +32 Toái + 4% - Xạ + 3%
70 Võ Vệ 2800 520.000 Ngũ phẩm Vũ lực +24
Thể +4
Phản ứng +4
Trảm + 3% - Xạ + 4%
75 Ngũ Binh 3400 600.000 Tứ phẩm Thể lực +360
Tinh thần +5
Hỏa + 4% - Tiên + 4%
75 Khách Tào 3400 600.000 Tứ phẩm Trí lực +10
Tinh thần +25
Thủy + 4% - Yêu + 4%
75 Tả Dân 3400 600.000 Tứ phẩm Tinh thần +35 Thủy + 4% - Tiên + 4%
75 Thư Sử Bộ 3400 600.000 Tứ phẩm Trí lưc +30
Tinh thần +5
Hỏa + 4% - Yêu + 4%
75 Trấn Viễn 3400 600.000 Tứ phẩm Tinh thần +5
Thể +10
Thống ngự +20
Trảm + 4% - Thích + 4%
75 Ninh Viễn 3400 600.000 Tứ phẩm Vũ lực +32
Thể +3
Thích + 4% - Toái + 4%
75 Tan Viễn 3400 600.000 Tứ phẩm Vũ lực +4
Thể +22
Tỉ lệ đánh bất ngờ +3
Toái + 4% - Xạ + 4%
75 Tuy Viễn 3400 600.000 Tứ phẩm Vũ lực +8
Thể +12
Phản ứng +15
Trảm + 4% - Xạ + 4%
80 Thích Sư 4000 800.000 Tứ phẩm Tinh thần +3
Thể +10
Thống ngự +25
Hỏa + 4% - Tiên + 4%
80 Thiếu Phủ 4000 800.000 Tứ phẩm Trí lực +8
Tinh thần +30
Thủy + 4% - Yêu + 4%
80 Giám Trị 4000 800.000 Tứ phẩm Tinh thần +38 Thủy + 4% - Tiên + 4%
80 Giả Bộc Xạ
(yết giả bộc xạ)
4000 800.000 Tứ phẩm Trí lực +34
Tinh thần +4
Hỏa + 4% - Yêu + 4%
80 Phục Ba 4000 800.000 Tứ phẩm Vũ lực +36
Thể +2
Trảm + 4% - Thích + 4%
80 Quân Sư 4000 800.000 Tứ phẩm Thể lực +408
Phản ứng +4
Thích + 4% - Toái + 4%
80 An Hán 4000 800.000 Tứ phẩm Thể +14
Lực phòng ngự +6
Toái + 4% - Xạ + 4%
80 Dực Quân 4000 800.000 Tứ phẩm Vũ lực +20
Thể +10
Phản ứng +8
Trảm + 4% - Xạ + 4%
85 T.Chánh
(tông chánh)
5000 1.000.000 Tam phẩm Trí lực +38
Tinh thần +4
Hỏa + 5% - Tiên + 4%
85 Thị Trung 5000 1.000.000 Tam phẩm Trí lực +22
Tinh thần +20
Thủy + 5% - Yêu + 4%
85 C.Kim Ngô
(chấp kim ngô)
5000 1.000.000 Tam phẩm Tinh thần +42 Thủy + 5% - Tiên + 4%
85 Vệ Úy 5000 1.000.000 Tam phẩm Thể lực +360
Tinh thần +8
Hỏa + 5% - Yêu + 5%
85 Phủ Quân 5000 1.000.000 Tam phẩm Vũ lực +38
Thể +2
Phản ứng +2
Trảm + 5% - Thích + 4%
85 Long Tương 5000 1.000.000 Tam phẩm Thể +42 Thích + 5% - Toái + 4%
85 Trấn Quân 5000 1.000.000 Tam phẩm Số lần nộ khí +1
Phản ứng +22
Toái + 5% - Xạ + 4%
85 Phụ Quốc 5000 1.000.000 Tam phẩm Vũ lực +15
Thể +2
Thống ngự +25
Trảm + 4% - Xạ + 5%
90 Giám Mật 6000 1.200.000 Tam phẩm Trí lực +42
Tinh thần +4
Hỏa + 5% - Tiên + 4%
90 Thái Sử 6000 1.200.000 Tam phẩm Tinh thần +3
Thể +18
Thống ngự +25
Thủy + 5% - Yêu + 4%
90 TThư Giám
(trung thư giám)
6000 1.200.000 Tam phẩm Trí lực +26
Tinh thần +20
Thủy + 4% - Tiên + 5%
90 TThư Lệnh
(trung thư lệnh)
6000 1.200.000 Tam phẩm Tinh thần +46 Hỏa + 4% - Yêu + 5%
90 Tiền Quân
(tiền tướng quân)
6000 1.200.000 Tam phẩm Thể +42
Phản ứng +4
Trảm + 5% - Thích + 4%
90 Hậu Quân 6000 1.200.000 Tam phẩm Vũ lực +42
Thể +4
Thích + 5% - Toái + 4%
90 Tả Quân 6000 1.200.000 Tam phẩm Số lần nộ khí +1
Thể +20
Phản ứng +6
Toái + 5% - Xạ + 4%
90 Hữu Quân 6000 1.200.000 Tam phẩm Thể +8
Phản ứng +10
Lực phòng ngự +7
Trảm + 4% - Xạ + 5%
95 Giám Quân 7000 1.400.000 Nhị phẩm Thể lực +264
Lực phòng ngự +7
Hỏa + 5% - Tiên + 5%
95 QL Huân
(quang lộc huân)
7000 1.400.000 Nhị phẩm Tinh thần +50 Thủy + 5% - Yêu + 5%
95 Thái.TK
(thái thường khanh)
7000 1.400.000 Nhị phẩm Trí lực +45
Tinh thần +5
Thủy + 5% - Tiên + 5%
95 NS.ĐPhu
(ngự sử đại phu)
7000 1.400.000 Nhị phẩm Thể lực +408
Tinh thần +16
Hỏa + 5% - Yêu + 5%
95 An Đông 7000 1.400.000 Nhị phẩm Số lần nộ khí +2
Phản ứng +10
Trảm + 5% - Thích + 5%
95 An Tây 7000 1.400.000 Nhị phẩm Thể +25
Thống ngự +25
Thích + 5% - Toái + 5%
95 Bình Nam 7000 1.400.000 Nhị phẩm Vũ lực +48
Phản ứng +2
Toái + 5% - Xạ + 5%
95 Bình Bắc 7000 1.400.000 Nhị phẩm Vũ lực +4
Thể +46
Trảm + 5% - Xạ + 5%
100 TTư Lệnh
(thượng thư lệnh)
10000 2.000.000 Nhị phẩm Thể lực +423
Trí lực +18
Hỏa + 5% - Tiên + 5%
100 Tư Đồ 10000 2.000.000 Nhị phẩm Trí lực +4
Tinh thần +50
Thủy + 5% - Yêu + 5%
100 Tư Không 10000 2.000.000 Nhị phẩm Tinh thần +4
Thể +25
Thống ngự +25
Thủy + 5% - Tiên + 5%
100 Thái Úy 10000 2.000.000 Nhị phẩm Trí lực +48
Tinh thần +4
Phản ứng +2
Hỏa + 5% - Yêu + 5%
100 Phạt Đông 10000 2.000.000 Nhị phẩm Thể lực +288
Vũ lực +4
Phản ứng +26
Trảm + 5% - Thích + 5%
100 Phạt Tây 10000 2.000.000 Nhị phẩm Số lần nộ khí +2
Thể +14
Thích + 5% - Toái + 5%
100 Trấn Nam 10000 2.000.000 Nhị phẩm Vũ lực +4
Thể +50
Toái + 5% - Xạ + 5%
100 Trấn Bắc 10000 2.000.000 Nhị phẩm Vũ lực +50
Thể +2
Phản ứng +2
Trảm + 5% - Xạ + 5%
105 Thái Phó 20000 4.000.000 Nhất phẩm Trí lực +4
Tinh thần +56
Hỏa + 6% - Tiên + 6%
105 Đại Tư Mã 20000 4.000.000 Nhất phẩm Thể +30
Phản ứng +5
Thống ngự +25
Thủy + 6% - Yêu + 6%
105 T.Quốc
(tướng quốc)
20000 4.000.000 Nhất phẩm Trí lực +52
Tinh thần +6
Thể +2
Thủy + 6% - Tiên + 6%
105 Thừa.T
(thừa tướng)
20000 4.000.000 Nhất phẩm Thể lực +366
Lực phòng ngự +8
Hỏa + 6% - Yêu + 6%
105 Vệ Tướng 20000 4.000.000 Nhất phẩm Thể +30
Phản ứng +30
Trảm + 6% - Thích + 6%
105 Xa Kị 20000 4.000.000 Nhất phẩm Số lần nộ khí +2
Thể +20
Thích + 6% - Toái + 6%
105 Phiêu Kị 20000 4.000.000 Nhất phẩm Số lần nộ khí +3 Toái + 6% - Xạ + 6%
105 Đại Tướng 20000 4.000.000 Nhất phẩm Thể lực +240
Vũ lực +40
Trảm + 6% - Xạ + 6%

Tin tức đã đăng

Xem thêm
Loading...
Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...